visi.jpg

WARNA UNTUK DALAM BICARA AGAMA: ANALISIS KATA BERASASKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK (Abstrak)

WARNA UNTUK DALAM BICARA AGAMA: ANALISIS KATA BERASASKAN PERSPEKTIF LINGUISTIK

Oleh:

Syakirah Abdul Rahman

Kementerian Pelajaran Malaysia

 

ABSTRAK

 

Bicara agama mengandungi keterangan yang jelas mengenai sesuatu perkara termasuklah ilmu pendidikan, adab dan kewajipan kita sebagai umat Islam.  Matlamat  penyampaian bicara agama iaitu peringatan kepada umat Islam, dapat dikenal pasti dengan jelas melalui penggunaan kata untuk. Kata untuk dalam Bahasa Melayu  mempunyai multi fungsi seperti kata sendi nama, kata hubung pancangan komplemen dan kata hubung pancangan keterangan.  Oleh itu, kajian ini bertujuan menjelaskan penggunaan kata kunci untuk yang lebih dominan berfungsi sebagai kata hubung pancangan keterangan dalam bicara agama.  Data yang dikaji telah diperoleh daripada 10 buah artikel bicara agama iaitu khutbah Jumaat dan petikan slot ruangan agama dalam Berita Harian.  Analisis dimulakan dengan mengenal pasti dan mengelompokkan fungsi kata kunci untuk dengan menggunakan data korpus berkomputer. Keseluruhan data yang diperoleh ialah sebanyak 152 bilangan konkordans bagi leksis kata kunci untuk.  Jenis kata yang berkolokasi dengan leksis kata untuk pula diperoleh sebanyak 588 jenis dan terdapat 1520 jumlah bilangan keberlakuan kata yang berkolokasi dengan leksis kata kunci untuk. Kata-kata yang berkolokasi dengan kata untuk, secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengenal pasti fungsi kata tersebut dalam ayat. Seterusnya, pemahaman fungsi kata kunci untuk dianalisis berpandukan teori huraian Transformasi Generatif. Hasil analisis menunjukkan dalam petikan bicara agama, kata untuk digunakan bertujuan untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Kajian ini membuktikan bidang morfologi dalam bahasa Melayu sangat penting untuk memberikan keterangan yang jelas dalam bicara agama.